Recorrem els instituts d’Elx per a conéixer les necessitats de la gent jove

Després de la primera trobada del Grup Motor Juvenil el passat 15 d’octubre, la campanya d’elaboració del Pla Local de Joventut continua amb la seua segona fase d’anàlisi: com és la realitat d’Elx per al sector jove.


Com s’està fent aquesta anàlisi?


S’estan realitzant activitats en tres instituts d’Elx amb l’objectiu de conéixer quins temes preocupen o interessen més a l’alumnat, és a dir, quina és la seua realitat.
Ja s’han estat recollint idees en els IES Tirant lo Blanc (20 octubre) i Joanot Martorell (27 octubre), i serà el 5 novembre quan descobrim què pensen els i les joves de l’IES Cayetano Sampere.

Ara com ara s’han recollit les opinions i interessos de quasi 140 xics i xiques d’entre 14 i 17 anys… t’agradaria saber quins temes interessen més?

 • En l’IES Tirant lo Blanc, la qual cosa més sembla interessar és l’oci, l’esport i l’educació (què faig després de l’institut?)
 • I en l’IES Joanot Martorell la gent es preocupa bastant per les eixides professionals després de l’institut, encara que també els interessa el medi ambient, l’esport, el transport públic i temes d’igualtat (feminisme, sexualitat, diversitat).

A veure què ens compten en l’IES Cayetano Sampere la setmana que ve!

T’agradaria exposar la teua opinió sobre quins són les necessitats o inquietuds de la gent jove d’Elx, i encara no has pogut fer-ho? No passa res, encara eres a temps!
En la secció “Analitza” de la web (www.elche.citizink.com/diagnostico) pots deixar els teus comentaris, quants més, millor!
I recorda que si tens ganes d’involucrar-te una mica més en l’elaboració del Pla de Joventut, en la mateixa secció pots inscriure’t per a participar en el Grup Motor 😉

Recorremos los institutos de Elche para conocer las necesidades de la gente joven

Tras el primer encuentro del Grupo Motor Juvenil el pasado 15 de octubre, la campaña de elaboración del Plan Local de Juventud continúa con su segunda fase de análisis: cómo es la realidad de Elche para el sector joven.

¿Cómo se está haciendo este análisis?

Se están realizando actividades en tres institutos de Elche con el objetivo de conocer qué temas preocupan o interesan más al alumnado, es decir, cuál es su realidad.

Ya se han estado recogiendo ideas en los IES Tirant lo Blanc (20 octubre) y Joanot Martorell (27 octubre), y será el 5 noviembre cuando descubramos qué piensan los y las jóvenes del IES Cayetano Sampere.

Por ahora se han recogido las opiniones e intereses de casi 140 chicos y chicas de entre 14 y 17 años… ¿te gustaría saber qué temas interesan más?

 • En el IES Tirant Lo Blanc, lo que más parece interesar es el ocio, el deporte y  la educación (¿qué hago después del instituto?)
 • Y en el IES Joanot Martorell la gente se preocupa bastante por las salidas profesionales tras el instituto, aunque también les interesa el medio ambiente, el deporte, el  transporte público y temas de igualdad (feminismo, sexualidad, diversidad).

¡A ver qué nos cuentan en el IES Cayetano Sampere la semana que viene!

¿Te gustaría exponer tu opinión sobre cuáles son las necesidades o inquietudes de la gente joven de Elche, y aún no has podido hacerlo? No pasa nada, ¡aún estás a tiempo!
En la sección “Analiza” de la web (www.elche.citizink.com/diagnostico) puedes dejar tus comentarios, cuantos más, ¡mejor!

Y recuerda que si tienes ganas de involucrarte un poco más en la elaboración del Plan de Juventud, en la misma sección puedes inscribirte para participar en el Grupo Motor 😉

El Grup Motor del Pla de Joventut té la seua primera trobada!

Dijous passat 15 octubre es va celebrar la primera trobada del Grup Motor del Pla de Joventut, un grup de xics i xiques voluntaris amb ganes de fer d’Elx un lloc millor i més adaptat per a la joventut.

A aquesta primera trobada van acudir 14 persones, encara que hi ha moltes més que formen part del grup. Però, per a què es van reunir?:

 • Per a conéixer-nos entre els quals formem part del grup
 • Per a aclarir què és això del Grup Motor
 • Per a conéixer què és el Pla de Joventut i quines actuacions es duran a terme
 • Per a resoldre dubtes sobre el procés
 • Per a començar a implicar-nos en accions de difusió

El Grup Motor és el múscul del Pla de Joventut. Aquest grup coneixerà de primera mà tot el que han dit la resta de xiques i xics dels altres instituts i decidiran quins camps són més importants. Perquè ens fem una idea:

Ara mateix s’està duent a terme una fase d’anàlisi diagnòstica amb la gent jove d’Elx, és a dir, com és la realitat dels i les joves d’Elx? Quines inquietuds i necessitats tenim?

Per a poder acostar-nos a aquesta realitat, el Grup Motor necessita arribar al major nombre de xics i xiques i així poder conéixer la seua opinió.

Durant aquesta primera trobada, es van proposar diverses idees per a aconseguir-lo: utilitzar les xarxes socials; crear un lema del procés; implicar-nos en diferents espais com a instituts i universitats, espais esportius o centres socials i juvenils; crear un codi *QR; posar especial èmfasi en la població migrant; o comptar amb la col·laboració d’agents clau i mitjans de comunicació i difusió del municipi per a generar encara més impacte.

Hui dia el Grup Motor s’està organitzant per a dur a terme les diferents idees plantejades en la primera trobada, treball que continuarà en la pròxima reunió.

Tens entre 12 i 30 anys, vius a Elx i t’agradaria formar part del Grup Motor? Entra en la secció “Anàlisi” de la web (www.elche.citizink.com/diagnostico) i inscriu-te.

A més, en el mateix enllaç pots deixar la teua opinió sobre quins són les necessitats i inquietuds de la població juvenil d’Elx. No ho dubtes, participa!

¡El Grupo Motor del Plan de Juventud tiene su primer encuentro!

El pasado jueves 15 octubre se celebró el primer encuentro del Grupo Motor del Plan de Juventud, un grupo de chicos y chicas voluntarios con ganas de hacer de Elche un lugar mejor y más adaptado para la juventud.

A este primer encuentro acudieron 14 personas, aunque hay muchas más que forman parte del grupo. Pero, ¿para qué se reunieron?:

 • Para conocernos entre los que formamos parte del grupo
 • Para aclarar qué es esto del Grupo Motor
 • Para conocer qué es el Plan de Juventud y qué actuaciones se llevarán a cabo
 • Para resolver dudas sobre el proceso
 • Para empezar a implicarnos en acciones de difusión

El Grupo Motor es el músculo del Plan de Juventud. Este grupo conocerá de primera mano todo lo que han dicho el resto de chicas y chicos de los otros institutos y decidirán qué campos son más importantes. Para que nos hagamos una idea:

Ahora mismo se está llevando a cabo una fase de análisis diagnóstico con la gente joven de Elche, es decir, ¿cómo es la realidad de los y las jóvenes de Elche? ¿Qué inquietudes y necesidades tenemos?

Para poder acercarnos a esta realidad, el Grupo Motor necesita llegar al mayor número de chicos y chicas y así poder conocer su opinión.

Durante este primer encuentro, se propusieron varias ideas para conseguirlo: utilizar las redes sociales; crear un lema del proceso; implicarnos en diferentes espacios como institutos y universidades, espacios deportivos o centros sociales y juveniles; crear un código QR; poner especial énfasis en la población migrante; o contar con la colaboración de agentes clave y medios de comunicación y difusión del municipio para generar aún más impacto.

A día de hoy el Grupo Motor se está organizando para llevar a cabo las diferentes ideas planteadas en el primer encuentro, trabajo que continuará en la próxima reunión.

¿Tienes entre 12 y 30 años, vives en Elche y te gustaría formar parte del Grupo Motor? Entra en la sección “Análisis” de la web (www.elche.citizink.com/diagnostico) e inscríbete.

Además, en el mismo enlace puedes dejar tu opinión sobre cuáles son las necesidades e inquietudes de la población juvenil de Elche. No lo dudes, ¡participa!

La Concejalía de Juventud entrega los premios del sorteo #Planelchejuventud

Como parte de las actividades de promoción y difusión del Plan de Políticas Integrales de Juventud 2021-2024, el pasado viernes se procedió a realizar la entrega de los premios correspondientes al “Sorteo #Planelchejuventud” a Daniel Maestre y Vanesa Cardui, los dos jóvenes que resultaron agraciados de entre los numerosos participantes que, a través de compartir sus comentarios y propuestas sobre el diseño del citado plan en facebook e instagram, optaron a ganar un reloj inteligente (smartwatch).  

Gracias a su participación y posterior visita, pudimos conocer personalmente sus aportaciones al plan e intercambiar ideas sobre el mismo, cuya tercera fase comienza en noviembre y durante la cual aún es posible contribuir sugiriendo y comentando en https://elche.citizink.com/propuestas.

¡Enhorabuena, campeones!

Enlace al post de Facebook: https://www.facebook.com/elchejuventud/posts/3482981235126181

Enlace al post de Instagram: https://www.instagram.com/p/CG-A9iTpZYP/

La Regidoria de Joventut entrega els premis del sorteig #Planelchejuventud

Com a part de les activitats de promoció i difusió del Pla de Polítiques Integrals de Joventut 2021-2024, divendres passat es va procedir a realitzar el lliurament dels premis corresponents al “Sorteig #Planelchejuventud” a Daniel Maestre i Vanesa Cardui, els dos joves que van resultar agraciats d’entre els nombrosos participants que, a través de compartir els seus comentaris i propostes sobre el disseny del citat pla en Facebook i Instagram, van optar a guanyar un rellotge intel·ligent (smartwatch).

Gràcies a la seua participació i posterior visita, vam poder conéixer personalment les seues aportacions al pla i intercanviar idees sobre aquest, la tercera fase de les quals comença al novembre i durant la qual encara és possible contribuir suggerint i comentant en https://elche.citizink.com/propuestas.

Enhorabona, campions!

Enllaç al post de Facebook: https://www.facebook.com/elchejuventud/posts/3482981235126181

Enllaç al post de Instagram: https://www.instagram.com/p/CG-A9iTpZYP/

La teua opinió té premi: participa en el #Planelchejuventud i podràs guanyar un smartwatch!

Com ja saps, tu fas el #Planelchejuventud, és a dir, el Pla de Polítiques Integrals de Joventut 2021-2024. Per això, no perdes l’oportunitat de participar en el seu disseny i aprofita els dos sortejos que ha posat en marxa la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Elx, dues oportunitats d’opinar sobre les necessitats que creus que aquest programa hauria de cobrir i, fins i tot, de proposar quines accions i iniciatives t’agradaria que incloguera.

Fàcil, no? Només has d’accedir als posts de facebook i instagram que et deixem a continuació i seguir les normes allí recollides per a optar a ser el guanyador o la guanyadora d’un estupend rellotge intel·ligent.

En instagram: https://www.instagram.com/p/CGSBj2FJCjq/

En facebook: https://www.facebook.com/elchejuventud/posts/3436058783151760

Tots dos sortejos finalitzen el 25 d’octubre. Sort!

Tu opinión tiene premio: ¡participa en el #Planelchejuventud y podrás ganar un smartwatch!

Como ya sabes, tú haces el #Planelchejuventud, es decir, el Plan de Políticas Integrales de Juventud 2021-2024. Por eso, no pierdas la oportunidad de participar en su diseño y aprovecha los dos sorteos que ha puesto en marcha  la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche, dos oportunidades de opinar sobre las necesidades que crees que dicho programa debería cubrir e, incluso, de proponer qué acciones e iniciativas te gustaría que incluyese.

¿Fácil, ¿no? Sólo tienes que acceder a los posts de facebook e instagram que te dejamos a continuación y seguir las normas allí recogidas para optar a ser el ganador o la ganadora de un estupendo reloj inteligente. 

En instagram: https://www.instagram.com/p/CGSBj2FJCjq/

En facebook: https://www.facebook.com/elchejuventud/posts/3436058783151760

Ambos sorteos finalizan el 25 de octubre. ¡Suerte! 

Fòrum Jove

Al final del procés podràs participar en el Fòrum Jove, on es presentaran els principals resultats i es realitzaran diferents activitats.