Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
MARCS NORMATIUS

L’Ajuntament d’Elx es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD d’ara endavant).

– Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara endavant).

– Reial decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS d’ara endavant).

– Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

– Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Responsable del Tractament

Ajuntament d’Elx            NIF: P0306500J

Domicili

Plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx

Correu: secretaria@elche.es      Telèfon: 966658000

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: dpd@elche.es

Correu postal: Carta (recomanable certificat, no obligatori) dirigida a l’Ajuntament d’Elx, Registre d’Entrada, Plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx , indicant-hi “Delegat de Protecció de Dades”.

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

  1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
  2. Relació contractual.
  3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
  4. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
  6. Legislació significativa bàsica:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimants i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Elx, Registre d’Entrada, Plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx, indicant-hi “Delegat de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

1)  Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.

2)  Instància presencial o en Seu Electrònica.

3)  Correu electrònic dirigit a: dpd@elche.es

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa Vosté ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.

Transferències internacionals.

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fóra necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.